FURUSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (FS) och

Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF)

informerar våren 2015

 

Välkommen till Furusund - Porten till hav och skärgård!

En levande ö, fylld av historia.

 

Så står det i vinjetten på vår hemsida www.furusund.se. Och visst är det en fantastisk ö. I Furusunds rika historia som porten till hav och skärgård finner vi krig och flyktingmottagning, men också exklusiva societetsmiljöer och stora kulturpersonligheter.

Idag gör frivilliga krafter fina insatser för att bevara en levande ö. Kulturföreningen arrangerar allehanda berikande aktiviteter och evenemang. Byalaget anordnar trivsamma samkväm av alla de slag. Under juli ger Furusundsveckan den hågade öbon möjligheten att under trivsamma former bland annat tävla mot grannen i den klassiska rodden runt ön.

Vår ö erbjuder också vackra omgivningar och är tillgänglig för sköna promenader av olika längd och i varierad terräng. Runt Furusund går det så kallade röda spåret. Under våren 2015 kommer styrelsen att förbättra utmärkningen av spåret.

Om Furusunds historia, föreningar, Furusundsveckan, promenadstigar och sevärdheter utmed promenaden kan man läsa mer på www.furusund.se.

 

Föreningsfakta

Ägarna till Furusund har växlat genom åren tills förre ägaren konsul Algård år 1966 skänkte Furusund till dåvarande vägföreningen. Vi fick därmed ett gemensamt ansvar för mycket mer än bara öns vägar. FS är bildad enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen har till uppgift att förvalta de gemensamma tillgångar som angavs i ändamålsbeskrivningen som upprättades år 2002 i samband med bildandet. Samtliga fastigheter på Furusund är obligatoriskt medlemmar. FS högsta beslutande organ är föreningsstämman. Som medlem kan du väcka förslag om föreningens verksamhet genom en motion till föreningsstämman eller genom att när som helst under året kontakta någon i styrelsen eller lägga en lapp i FS brevlåda vid Friluftsvägens början nedanför Herrgårdsvillan.

 

www.furusund.se är FS hemsida men också en portal för föreningarna på Furusund. Sten-Åke Rygh administrerar förtjänstfullt detta uppskattade forum med såväl trevlig som matnyttig information för oss alla. Här finns förtroendevaldas och områdesfogdars kontaktuppgifter, bakgrundsmaterial till och protokoll från årsstämman, historiskt material och mycket annat. I kalendariet hittar du aktuell information om alla föreningars aktiviteter på Furusund och på startsidan finns ofta bildreferat i efterhand. Via länkar kommer du lätt åt användbar information. Sidorna med sevärdheter och turistservice är välbesökta och bidrar till ett ökat intresse för Furusund. Den som regelbundet besöker hemsidan är alltid välinformerad.

 

Föreningsstämman år 2015 hålls i Hammerska ladan lördag den 30 maj kl. 10.00 med registrering från kl. 09.00. Kallelse med alla handlingar skickas ut till samtliga medlemmar under den första delen av maj månad. På stämman fattas beslut om allt som rör FS förvaltning, stort och smått. Åtgärder kring vägar, belysning, ängar, skogar och vatten med mera beslutas, budget fastställs, handlingsplaner och motioner behandlas, styrelsen informerar och lägger förslag etc. Om du har synpunkter på eller idéer kring verksamheten eller bara vill hålla dig informerad är det viktigt att du närvarar. Vill du skriva en motion ska den för att behandlas vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman vilket i år betyder senast lördag den 18 april. Kompletta handlingar kommer också att finnas på hemsidan och på anslagstavlan vid Ålandsviken.

Kom gärna i god tid till mötet så undviker vi kö vid registreringen som startar kl. 09.00, då också kaffe och bullar serveras. Registreringen sker numera strikt efter reglerna. ”Regler för röstlängd och röstning vid stämman” bifogas kallelsen och finns även tillgängliga på hemsidan. Det är viktigt att ni som är flera ägare till en fastighet och behöver fullmakt(er) tar del av denna information i god tid.

 

Att notera är också våra gemensamma arbetsdagar 2015. Städdagen äger rum den 11 april och den obligatoriska röjningsdagen den 19september, båda kl. 09.00-13.00. Närmare detaljer hittar du på hemsidanoch på anslag vid postlådorna. Håll kontakt med din fogde om detaljer för ditt område.

 

Under verksamhetsåret ansvarar styrelsen för förvaltningen av samfälligheten och dess tillgångar. Genom hyres- eller arrendeavtal upplåter FS mark- eller vattenområden för exempelvis gästhamn, sjömack, Kustbevakning, bryggor, telemast, parkeringsplatser och flera fritidshus. Vid Ålandsviken äger FS de tre gula paviljongerna och två bodar som hyrs ut. Där finns också Kejsarbryggan med uthyrning av tio båtplatser. För eget bruk disponerar FS föreningsbod och förråd vid Sprängberget. Klicka här. De asfalterade vägarna från Furusundsbron till färjeläget och Ångbåtsbryggan liksom trottoarer och busshållplatser utmed dessa förvaltas av Trafikverket. Detta gäller även själva Ångbåtsbryggan.

 

Ledamöter i FS styrelse år 2014-015

Håkan Bergman ordförande                        Lotta Ryghammar sekreterare

Stevan Sulja kassör                                   Gunnar Wagenius vägansvarig

Patrik Lundberg avtalsansvarig                   Torbjörn Jansson grönområdes-

                                                                ansvarig

Suppleanter i FS styrelse år 2014-15       

Anders Häggström                                     Marie Norstedt

 

FS adress m.m.

Furusunds samfällighetsförening   Friluftsvägen                                760 19 FURUSUND

Organisationsnummer 717906-7363                Plusgirokonto 553210-6

Kontaktuppgifter för styrelsen och övriga förtroendevalda finns på hemsidan.

 

Vad har hänt under året?

Föreningsfrågor

Administration

FS köper fortsatt tjänsten för redovisning av Föreningshuset SEDAB, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa föreningar och organisationer med bl.a. medlemshantering och bokföring. Samarbetet fungerar mycket väl och avlastar den ideella arbetsbördan med mycket rutinartat arbete.

 

Praktiska sysslor

FS har årsvisa avtal med ett antal entreprenörer för köp av tjänster som kräver specialkunskap och ofta speciell utrustning. För vägunderhåll är det grusning, hyvling, sandning och saltning av våra grusvägar. Minst en gång per år slås alla diken och vägrenar för att hållas fria.

 

För vinterunderhåll, plogning och sandning, av vägarna har FS sedan många år avtal med Bengt Pettersson på Humlö, som också sköter slåttern av våra ängar.

 

FS har många områden som kräver skötsel såväl sommar som vinter. CJ-Allservice utför enligt avtal med FS gräsklippning, städning, snöröjning etc. på bland annat gräsytor vid Ålandsviken och båtuppdraget, Ryssängen samt övriga parkeringar, stigar till Kvarn- och Ålandsberget, gångvägar vid Hotell Dagmar, Karlabacken och stigen över Maren samt Friluftsbadet. CJ-Allservice ansvarar också för driften av P-automaten på Ryssängen, kontroll av P-avgifter och skötsel av vägskyltar på Furusund samt för kontroll och byte av lampor för vägbelysningen. Vid fel kan du ringa 0706-17 30 10.

 

FS har vidare avtal för trädfällning och hopsamling av eget och medlemmars skogsavfall.

Flagga/vimpel på FS flaggstång vid ångbåtsbryggan sköts av Anders Häggström.

 

Parkeringen på Ryssängen

FS driver i egen regi parkeringen på Ryssängen med P-automat. Verksamheten fungerar väl och ger ett bra ekonomiskt utfall för FS.

 

Vägarna

FS har de senaste åren investerat i årlig grusning och hyvling av de mest trafikerade vägarna, vilket har lett till att våra grusvägar idag håller mycket god standard.

 

De sedan 2009 belagda vägarna, Ekudds-, Varvs- och Förängsvägen, på södra Furusund har under 2014 uppnått sin kalkylerade ekonomiska ålder på 5 år och blivit färdigavskrivna i bokslutet. Vägarna har fungerat mycket bra och FS har under dessa 5 år inte haft några kostnader för skötsel eller underhåll. Den faktiska livslängden kan beräknas till många ytterligare år. I samband med att garantitiden gick ut 2014 utförde leverantören i oktober garantiarbeten. Det hade blivit en del lokala svackor i vägbanan där det i den gamla grusvägen fanns potthål. Detta åtgärdades genom att i svackorna spruta bindemedel och grus.

 

År 2007 byttes all vägbelysning och vi övergick till en ny typ av energisnålare lampor. Lampornas teoretiska livslängd närmar sig sitt slut vilket märks genom att allt fler behöver bytas. Av våra 77 belysningsstolpar är lamporna i ca hälften utbytta. Lamporna byts fortsatt i takt med att de slutar fungera.

 

Efter en motion till 2014 års stämma om en promenadväg utefter Landsvägen mellan Ekuddsvägen och Varvsvägen fick styrelsen i uppgift att tillsammans med Trafikverket undersöka möjligheten till en lösning som är acceptabel ur trafiksäkerhetssynpunkt. Styrelsen utreder för närvarande frågan.

 

Grönområden

Skötsel och utveckling av våra grönområden utgör en stor del av FS verksamhet. Ängar och mark som disponeras för olika ändamål sköts huvudsakligen genom avtal enligt ovan. Den större delen av arealen utgörs av skogsmark med olika karaktär. Enligt detaljplanen är nästan all denna mark avsatt som kvartersnära områden avsedda till grönområden för rekreation. För att få fälla träd på dessa grönområden krävs marklov från Norrtälje kommun. Ett villkor för marklov är att det finns en av Skogsstyrelsen godkänd skötselplan. FS har ett marklov för hela Furusund baserat på den plan som togs fram år 2007. Denna plan definierar 37 områden på ön som där kallas avdelningar. För varje sådan avdelning finns en beskrivning av naturen och ett mål för avdelningens skötsel och utveckling. Eftersom nuvarande skötselplan och marklov gäller t.o.m. år 2015 har styrelsen ansökt om framtagande av en ny skötselplan från Skogsstyrelsen och som enligt Skogsstyrelsens nuvarande terminologi kallas för grönområdesplan.

 

Basen i FS markvårdsarbete är vår fogdeorganisation där fogdarna leder arbetet inom varsitt fogdeområde. Kontaktuppgifter till alla fogdar finns på hemsidan. Om våra grönområden samt den skötselinstruktion för grönområden på Furusundsom styrelsen tagit fram, kan man också läsa på hemsidan.

 

Efter utvärdering beslutade styrelsen i samråd med berörda personer att under året avveckla den markvårdsgrupp som var tillsatt att utifrån särskild kompetens lämna förslag till utformning av planering och anvisningar för markvård på Furusund. Arbetet har omvandlats i nya arbetssätt som inkluderar områdesfogdarna på ett tydligare sätt.

 

På stämmans uppdrag polisanmäldes en olovlig trädfällning på FS mark 2013. Åklagaren beslutade om åtal för grov skadegörelse. I oktober 2014 meddelades domen där den åtalade på grund av särskilda omständigheter frikändes. Beslutet att all trädfällning på FS mark ska godkännas av styrelsen gäller även fortsättningsvis. Styrelsen vill framhålla att alla medlemmar måste behandlas lika, vilket innebär att fortsatt olovlig trädfällning kommer att beivras.

 

Röjningar med mera

Under höstens röjningsarbete har det gallrats utmed Zorns väg och på Zorns udde. På Ekudden har området mellan kärret och stranden rensats upp och döda träd har fällts och blivit mat för insekter och svampar i många år. Arbetet har utförts utifrån gällande skötselplan, i nära samarbete med områdesfogdarna och av anlitad entreprenör. Alla skogsrester har körts till Sprängberget för flisning och timret har sålts. Utförda röjningar kommer att följas upp och utvärderas.

 

Den stora eken vid Villa Dagmar som föll vid stormen förra våren har rensats på sitt grenverk. Stammen kommer att ligga kvar på den plats där den nu ligger. Hanteringen är helt enligt de riktlinjer som anges i skötselplanen och i det marklov som kommunen utfärdat. Stammen kommer att fungera i många år som skafferi för fåglar, insekter och andra organismer.

 

Vattenfall och Trafikverket har under året utfört skyddsarbeten för att säkra infrastrukturen för el-nät och fordonstrafik. Observera att FS sköter kontakterna med Vattenfall avseende träd som står på samfällighetens mark. Träd som står på enskild fastighetsägares mark handhas av respektive ägare.

 

Generellt samlar vi in och flisar avfallet i samband med slyrensning och röjning. I likhet med tidigare år samlade FS under hösten in alla sly- och trärester till Sprängberget, fr.o.m. 2014 på ny plats med ingång från andra sidan, där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle. Det är en mycket uppskattad service av medlemmarna som själva till stor del slipper transportera eller elda avfallet. Vid sidan av det ekologiska perspektivet utgör förfarandet också efter försäljning samt avdrag för transporter och flisning en inkomst för FS.

 

Fåren på Ekudden

Efter förslag till 2013 års stämma från några av FS medlemmar stängslades under förra våren stora delar av Ekudden in för fårdrift under sommaren. Tillsammans med de senaste årens röjningar är detta ett led i att återskapa den miljö av betad ädellövskog som utgjorde Ekudden tills djurdriften upphörde under den första halvan av 1900-talet. Stängsel, nät och grindar är av bästa kvalitet för att hålla i många år. Det finns tre självstängande grindar, två för det röda spåret när man går stranden runt och en utmed Ekuddsvägen vid kärret. Vid denna grind liksom den vid stigen till bryggorna vid Källviken finns en öppningsbar 4 m bred sektion för att köra in en traktor i samband med röjningar. Grindarna är ett vackert hantverk med fina detaljer. Fåren, av en kraftigare sort än de vi haft tidigare, kom från Länna kyrkby en dag i juni, när vårens blomsterprakt blommat ut och fröat. 6 tackor och 11 lamm betade av Ekudden under sommaren. Markvårdsmässigt gjorde fåren stor nytta och en majoritet av medlemmarna har uttryckt uppskattning för fåren och deras lamm, inte minst som ett trevligt inslag på vår ö. Några medlemmar är dock kritiska eftersom de anser att fårbajset smutsade ned i för stor omfattning, eller att de upplevde sin rörelsefrihet inskränkt till följd av fårens vistelse i hagen. Mot bakgrund av alla synpunkter har styrelsen i en avvägning beslutat att under våren 2015 dra om stängslet för fri passage till Källvikens båtplatser för att inte någon ska behöva gå igenom fårhagen under de veckor fåren vistas där. Styrelsen undersöker möjligheten att få får till hagen även under sommaren 2015.

 

Renovering av paviljongerna vid Kejsarbryggan i Ålandsviken med stöd av länsstyrelsen

Renoveringen i två etapper av de två sexkantiga paviljongerna vid Kejsarbryggan är avslutad. Den utvändiga renoveringen som utfördes 2013 och den inre renoveringen med målning, översyn av fönster, tillverkning av nya dörrar och nya såpade furugolv som utfördes 2014 möjliggjordes genom bidrag från länsstyrelsen.

 

Stenkajen mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen i Ålandsviken

Renoveringen i två etapper av kajerna mellan Landsvägen och Gästhamnen är avslutad. Renoveringen av kajen mellan Kejsarbryggan och Landsvägen utfördes 2013. Renoveringen mellan Kejsarbryggan och Gästhamnen utfördes 2014.

 

Boulebana

Enligt medlemsförslag anlades och färdigställdes i maj en boulebana vid Ålandsviken. Furusundsbor och gäster på ön är välkomna att spela. Klot finns att låna i Gästhamnen och på Värdshuset.

 

FS affischtavla

FS affischtavla vid Ålandsviken har fått en uppsnyggning med doft av Roslagsmahogny. Nils Möllerström svarar för renoveringen och den smakfulla utsmyckningen.  

 

Viltvård

Styrelsen har på ett mer aktivt sätt engagerat sig i viltvårdsfrågorna under året genom kontinuerliga kontakter och möten med viltvårdaren. Medlemmar som visat intresse har vidare bjudits in att delta i viltvårdsaktiviteter. Minkbeståndet växer på ön vilket inte minst utgör ett hot mot det allt mindre ejderbeståndet. Under året har 2 minkar fångats i fällor. Under hösten/vintern har vidare 5 rådjur skjutits och 3 har blivit påkörda.

 

Fiskevård

Nätförbudet under våren är fortsatt borttaget ur fiskebestämmelserna.

 

Furusund 2015-03-17        

Lotta Ryghammar  

Sekreterare FS