FS Årsbrev 2017

FURUSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (FS) och Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF) informerar våren 2017

 

Sjösala lövängar blomstra, nu fröjdar sig åter naturen,

primulan blommar och smörblomman lyser som guld i det gröna,

vattnet i tunnan vid knuten är guldgult av frömjöl från tallen,

poppeldun snögar och häggarna sprida sin vällukt med vinden

kring dina blänkande fjärdar, o, Roslag, mitt hemland i havet.

 

(Ur Gammelvals i Roslagen av Evert Taube)

 

Föreningsfakta

Ägarna till Furusund växlade genom åren tills förre ägaren konsul Algård år 1966 skänkte Furusund till dåvarande vägföreningen. Vi fick därmed ett gemensamt ansvar för mycket mer än bara öns vägar. FS är bildad enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen har till uppgift att förvalta de gemensamma tillgångar som angavs i ändamålsbeskrivningen som upprättades år 2002 i samband med bildandet. Samtliga fastigheter på Furusund är obligatoriskt medlemmar. FS högsta beslutande organ är föreningsstämman. Som medlem kan man väcka förslag om föreningens verksamhet genom en motion till föreningsstämman eller genom att när som helst under året kontakta någon i styrelsen eller lägga en lapp i FS brevlåda vid Friluftsvägens början nedanför Herrgårdsvillan.

 

www.furusund.se är FS hemsida, men också en portal för andra föreningar på Furusund. Sten-Åke Rygh administrerar förtjänstfullt detta forum med uppskattad information för alla. Här finns förtroendevaldas och områdesfogdars kontaktuppgifter, bakgrundsmaterial till och protokoll från årsstämman, historiskt material, karta över det ”röda spåret” som löper runt ön och mycket annat. I kalendariet hittar man aktuell information om andra föreningars aktiviteter på Furusund och på startsidan finns ofta bildreferat i efterhand. Via länkar kommer man enkelt åt användbar information. Sidorna med sevärdheter och turistservice är mycket välbesökta.  Den som regelbundet besöker hemsidan är alltid välinformerad. 

 

Föreningsstämman år 2017 hålls i Hammerska ladan lördag den 13 maj kl. 10.00 med registrering från kl. 09.00. Kallelse med alla handlingar skickas ut till samtliga medlemmar under slutet av april månad. På stämman fattas beslut om allt som rör FS förvaltning, stort och smått. Åtgärder kring vägar, belysning, ängar, skogar och vatten med mera beslutas, budget fastställs, handlingsplaner och motioner behandlas, styrelsen informerar och lägger förslag etc. Om man har synpunkter på eller idéer kring verksamheten eller bara vill hålla sig informerad är det viktigt att man närvarar. Vill man skriva en motion ska den för att behandlas vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman vilket i år betyder senast lördag den 1 april. Kompletta handlingar kommer också att finnas på hemsidan och på anslagstavlan vid Ålandsviken.

 

Kom gärna i god tid till mötet så undviker vi kö vid registreringen som startar kl. 09.00, då också kaffe och bullar serveras. Registreringen sker numera strikt efter reglerna. ”Regler för röstlängd och röstning vid stämman” bifogas kallelsen och finns även tillgängliga på hemsidan. Det är viktigt att ni som är flera ägare till en fastighet och behöver fullmakt(er) tar del av denna information i god tid.

 

Att notera är också våra gemensamma arbetsdagar 2017. Städdagen äger rum den 8 april och den obligatoriska röjningsdagen den 16 september, båda kl. 09.000-13.00. Närmare detaljer hittar man på hemsidan och på anslag vid postlådorna. Håll kontakt med din fogde om detaljer för ditt område.

 

Under verksamhetsåret ansvarar styrelsen för förvaltningen av samfälligheten och dess tillgångar. Genom hyres- eller arrendeavtal upplåter FS mark- eller vattenområden för exempelvis gästhamn, sjömack, Kustbevakningen, bryggor, telemast, parkeringsplatser och fritidshus. Vid Ålandsviken äger FS de tre gula paviljongerna och två bodar som hyrs ut. Där finns också Kejsarbryggan med uthyrning av tio båtplatser. För eget bruk disponerar FS föreningsbod och förråd vid Sprängberget. De asfalterade vägarna från Furusundsbron till färjeläget och Ångbåtsbryggan liksom trottoarer och busshållplatser utmed dessa förvaltas av Trafikverket. Detta gäller även själva Ångbåtsbryggan.

 

 

 

Ledamöter i FS styrelse år 2016-2017 

Håkan Bergman ordförande                       Lotta Ryghammar sekreterare            

Stevan Sulja kassör                                   Gunnar Wagenius vägansvarig

Patrik Lundberg avtalsansvarig                  Torbjörn Jansson grönområdesansvarig

 

Suppleanter i FS styrelse år 2016-2017   

Anders Häggström                                     Jan-Erik Sundquist

 

FS adress med mera

Furusunds samfällighetsförening   

Friluftsvägen                                

760 19  FURUSUND

Organisationsnummer 717906-7363              

Plusgirokonto 553210-6

Styrelsens kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Vad har hänt under året?

 

Föreningsfrågor

Administration

FS köper fortsatt tjänsten för redovisning av Föreningshuset SEDAB, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa föreningar och organisationer med bland annat medlemshantering och bokföring. Samarbetet fungerar mycket väl och avlastar den ideella arbetsbördan med mycket rutinartat arbete.

 

Praktiska sysslor

FS har årsvisa avtal med ett antal entreprenörer för köp av tjänster som kräver specialkunskap och ofta speciell utrustning. För vägunderhåll gäller det grusning, hyvling, sandning och saltning av våra grusvägar. Minst en gång per år slås alla diken och vägrenar för att hållas fria. För vinterunderhåll gäller det plogning och sandning, av vägarna. Genom avtal ombesörjs också slåttern av våra ängar.

 

FS har många områden som kräver skötsel såväl sommar som vinter. CJ Montagetjänst utför enligt avtal med FS gräsklippning, städning, snöröjning etc. på bland annat gräsytorna vid Ålandsviken och båtuppdraget, Ryssängen samt övriga parkeringar, stigarna till Kvarn- och Ålandsberget, gångvägarna vid Hotell Dagmar, Karlabacken och stigen över Maren samt Friluftsbadet. CJ Montagetjänst ansvarar också för driften av P-automaten på Ryssängen, kontroll av P-avgifter och skötsel av vägskyltar på Furusund samt för kontroll och byte av lampor för vägbelysningen. Vid fel kan man ringa Christer Jansson på 0706-17 30 10.

 

Flagga/vimpel på FS flaggstång vid Ångbåtsbryggan sköts av Anders Häggström.

  

Parkeringen på Ryssängen

FS driver i egen regi parkeringen på Ryssängen med P-automat. Verksamheten fungerar väl och ger ett bra ekonomiskt utfall för FS.

 

Vägar

FS har de senaste åren investerat i årlig hyvling och grusning av de mest trafikerade vägarna, vilket har lett till att våra grusvägar håller mycket god standard. Dikesklippning utförs ett par veckor efter midsommar.

 

År 2007 byttes all vägbelysning och vi övergick till en ny typ av energisnålare lampor. Lampornas teoretiska livslängd närmar sig sitt slut vilket märks genom att allt fler behöver bytas. Lamporna byts fortsatt i takt med att de slutar fungera.

 

Dikningsarbeten

Till följd av risken för större vattensamlingar har dikningsarbeten utförts på Ester Grönblads väg, två platser utefter Ekuddsvägen samt utmed Hammers väg. Styrelsen påminner i sammanhanget om samtliga fastighetsägares ansvar för dikning vid infart till den egna fastigheten. 

 

Grönområden

Skötsel och utveckling av våra grönområden utgör en stor del av FS verksamhet. Ängar och mark som disponeras för olika ändamål sköts huvudsakligen genom avtal enligt ovan. Den större delen av arealen utgörs av skogsmark med olika karaktär. Enligt detaljplanen är nästan all denna mark avsatt som kvartersnära områden som avser grönområden för rekreation. För att få fälla träd på dessa områden krävs marklov från Norrtälje kommun. Ett villkor för marklov är att det finns en av Skogsstyrelsen godkänd grönområdesplan. Utifrån den plan Skogsstyrelsen på uppdrag av FS tagit fram och årsstämman beslutat om har FS ansökt om och beviljats marklov från kommunen. Planen definierar 23 områden på ön som där kallas avdelningar. För varje sådan avdelning finns en beskrivning av naturen och ett mål för avdelningens skötsel och utveckling. Om grönområdesplanen kan man läsa på hemsidan.

 

Basen i FS markvårdsarbete är vår organisation där fogdarna hedersamt leder arbetet inom varsitt område. Styrelsen vill understryka vikten av nära kontakter mellan styrelsen, fogdarna och övriga medlemmar. Alla fogdarnas kontaktuppgifter finns på hemsidan. Inför vårens och höstens gemensamma arbetsdagar samlas styrelserepresentanter och samtliga områdesfogdar för ömsesidig lägesrapportering med mera.

 

Markvård

Markvårdsarbetet fortgår i nära samarbete med våra entreprenörer och områdesfogdar. Under hösten 2016 har de under några veckor med utgångspunkt i grönområdesplanen från Skogsstyrelsen röjt inom ett antal prioriterade områden, varav vissa utgör flerårsprojekt. Gallring har utförts på Nordkap, Ålandsberget, vid värdshuset, utmed Duvkällevägen och vid Märtas äng. En genomförd gallring utmed landsvägen mellan masten och bron bör dessutom minska antalet rådjur som korsar vägen och därmed risken för olyckor i området. Trädrester placeras på Sprängberget och stockar vid färjeläget. Utförda röjningar kommer att följas upp och utvärderas.

 

I likhet med tidigare år har FS under hösten i samband med den gemensamma röjningsdagen samlat in medlemmarnas sly- och trädrester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle. Servicen uppskattas mycket av medlemmarna som själva till stor del slipper transportera eller elda avfallet. Efter försäljning samt avdrag för transporter och flisning utgör förfarandet också en inkomst för FS.

 

Vattenfall har under året utfört skyddsarbeten för att säkra infrastrukturen för el-nät. Observera att FS sköter kontakterna med Vattenfall avseende träd som står på samfällighetens mark. Träd som står på enskild fastighetsägares mark handhas av respektive ägare.

 

Monte Belloskogen blev efter en motion och ett stämmobeslut 2008 skyddad skog. Efter en motion om gallring av Monte Belloskogen uppdrog årsstämman 2016 till FS styrelse att inför 2017 års stämma låta genomföra en bedömning av områdets behov av skötsel och utveckling. Skogsstyrelsen har i en rapport bedömt områdets markvårdsbehov och efter förfrågan från FS styrelse även ett område intill fotbollsplanen. Rapporten utgör underlag för FS styrelses förslag till bedömning av de båda områdena att förelägga årsstämman 2017. Förslaget kommer att skickas ut tillsammans med årsmöteshandlingarna.

 

Den 8 och 22 oktober samlade styrelsen åter Frivilliga insatsstyrkan. Ett antal tappra medlemmar fokuserade denna gång under trevliga former och med gott resultat insatsen till Kvarnberget.

 

Tre får har under sommaren växelvis betat på Kvarnberget och i hagen nedanför Herrgårdsvillan. Tillgången till betesdjur är numera mycket begränsad, men styrelsen undersöker fortsatt möjligheterna till fårbete på flera delar av ön.

 

Bryggor

Årsstämman beslöt 2016 i enlighet med förelagd motion att uppdra åt styrelsen att återupprätta en badbrygga vid Märtas äng. Enligt skriftlig korrespondens med kommunföreträdare framgår att strandskyddet är upphävt på platsen och att någon bygglovsplikt inte föreligger. Efter överklaganden från fastighetsägarna med angränsande tomter till området samt kompletteringar från FS beslutade länsstyrelsen i februari att FS för vattenverksamheten ska söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen, en process som kan bli utdragen. Styrelsen har överklagat länsstyrelsens beslut.

 

Styrelsen fortsätter arbetet med inventering och katalogisering av öns samtliga bryggor utifrån nuvarande struktur. Syftet är att klargöra förvaltarförhållanden och utveckla en tydlig systematik kring FS hantering av bryggor på vår gemensamma mark.

 

Maren

I Maren, den uppgrundade havsviken innanför Furusunds strandväg, kunde man förr ro in med mindre båtar. I samband med höstens fogdemöte och en diskussion om hur Maren kan utvecklas och vårdas erbjöd Sten Söderlund sig att organisera ett studiebesök till Östra Lagnö. På ön finns ett område liknande Maren där man i ett arbete lyckats reproducera fiskbeståndet. Ett antal fogdar och styrelsemedlemmar begav sig till Östra Lagnö i Stens båt för ett givande besök. Styrelsen har därefter inrättat ett projekt för Marens utveckling som bland annat ska undersöka hur genomströmningen till och från området kan förbättras. Sammanhållande för projektet är Anders Häggström. I projektet ingår även Sten Söderlund, Håkan Bergman och områdesfogde Ola Lundman.

 

Övrigt

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) meddelade att återvinningsstationen på Furusund skulle stängas hösten 2016. Fastighetsägaren begärde att stationen stängdes på grund av nedskräpning på platsen. Styrelsen har varit i kontakt med berörda aktörer och kommunen för att undersöka alternativa lösningar utan resultat. FS medlemmar kan vända sig till kommunen som innehar ansvaret för återvinningen.

 

Mot bakgrund av anmälningar om åverkan på FS gemensamma ytor påminner styrelsen om att fastighetsägare som önskar vidta åtgärder på föreningens samfällda mark och vatten skriftligen (via e-post eller brev) ska ställa förfrågan till styrelsen. Önskemålet ska behandlas i styrelsen som skriftligen (via e-post eller brev) ska besvara fastighetsägarens förfrågan.

 

Den paviljong som FS med länsstyrelsens stöd renoverat och som nu inhyser Kulturföreningens museiverksamhet var under 2016 ett av sex objekt nominerade till Stockholms läns hembygdsförbunds byggnadspris i kategorin renoverade hus avseende byggnadsvårdande insatser som avslutades 2015. Vinnare var en värdig motståndare - Oscarsteatern tak!

 

Som meddelades vid årsstämman 2016 har en ny entreprenör förvärvat värdshuset och gästhamnen på Furusund. Båda verksamheterna är under upprustning. För värdshuset planeras portarna slås upp i maj.

 

Viltvård

Årsstämman beslöt 2016 om en viltvårdsplan för Furusund. Anledningen till att det ska bedrivas viltvård på FS mark är det markägaransvar som åligger markägaren enligt lagstiftning. Detta ansvar betyder att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter samt främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgång på vilt. Viltvårdsplanen för Furusund syftar till att på FS markinnehav möjliggöra en livskraftig fauna i balans med en ö präglad av biologisk mångfald som hyser plats för en stor variation av arter och individer. I planen beskrivs bland annat att viltstammarna på Furusund är normala för Roslagen, mellanskärgårdsnatur med skogspartier, stränder, grunda vatten och några mindre öar.

 

Leif Lindholm har efter många år i FS tjänst önskat avgå som öns viltvårdare. Styrelsen har, med beaktande av viltvårdsplanen, beslutat att tillsätta Göran Lindholm som ny viltvårdare på Furusund. Styrelsen vill varmt tacka Leif för fina insatser och samtidigt önska Göran hjärtligt välkommen. Göran har gett styrelsen en intressant och givande beskrivning av förutsättningar och intentioner för viltvården på ön i enlighet med viltvårdsplanen. FS medlemmar ombeds kontakta Göran angående skadade djur och till exempel vid problem med grävlingar. Kontaktuppgifter finns på hemsidan. Styrelsen har under året följt frågan genom kontinuerliga kontakter med viltvårdaren. En sammantagen uppföljning visar på en fortsatt låg nivå och möjligen även en minskning vad gäller rådjursstammen. Vidare rapporteras fyra rävar ha fångats i fällor.  

 

Fiskevård

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionens för akvatiska resurser, genomförde under en vecka 2016 övervakning av fisk runt Furusund. Provfiske sker genom standardiserad metodik för att möjliggöra uppföljning av fiskbeståndets förändring över tid och en jämförelse mellan olika områden. SLU planerar därför övervakning runt ön även under 2017.

 

Nätförbudet under våren är fortsatt borttaget ur fiskebestämmelserna.

 

Furusund 2017-03-08        

Lotta Ryghammar, sekreterare Furusunds samfällighetsförening