FS Årsbrev 2018

FURUSUNDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (FS) och

Furusunds Fiskevårdsområdesförening (FF) informerar våren 2018

 

Föreningsfakta

Ägarna till Furusund växlade genom åren tills förre ägaren konsul Algård år 1966 skänkte Furusund till dåvarande vägföreningen. Vi fick därmed ett gemensamt ansvar för mycket mer än bara öns vägar. FS är bildad enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Föreningen har till uppgift att förvalta de gemensamma tillgångar som angavs i ändamålsbeskrivningen som upprättades år 2002 i samband med bildandet. Samtliga fastigheter på Furusund är obligatoriskt medlemmar. FS högsta beslutande organ är föreningsstämman. Som medlem kan man väcka förslag om föreningens verksamhet genom en motion till föreningsstämman eller genom att när som helst under året kontakta någon i styrelsen eller lägga en lapp i FS brevlåda vid Friluftsvägens början nedanför Herrgårdsvillan.

 

www.furusund.se är FS hemsida, men också en portal för andra föreningar på Furusund. Sten-Åke Rygh administrerar förtjänstfullt detta forum med uppskattat innehåll för alla. I kalendariet hittar man information om föreningarnas aktiviteter på Furusund och på startsidan ofta bildreferat därefter. Här finns kontaktuppgifter för förtroendevalda och områdesfogdar samt information om föreningshandlingar, det ”röda spåret” som löper runt ön, Furusunds historia och mycket annat. Sidorna med sevärdheter och turistinformation är frekvent besökta. Via länkar nås enkelt användbar information. Vid regelbundna besök på hemsidan håller man sig väl insatt.

 

Föreningsstämman hålls 2018 i Hammerska ladan lördag den 19 maj kl. 10.00 med registrering från kl. 09.00. Kallelse med alla handlingar skickas ut till alla medlemmar under slutet av april månad. Kompletta stämmohandlingar kommer även att finnas på hemsidan och på Ålandsvikens anslagstavla. På stämman fattas beslut om stort och smått som rör FS förvaltning. Åtgärder gällande vägar, grönområden och vatten mm. beslutas, budget fastställs, handlingsplaner och motioner behandlas, styrelsen informerar och lägger förslag etc. Om man har synpunkter på eller idéer kring verksamheten eller bara vill hålla sig informerad är det viktigt att man närvarar. Vill man skriva en motion ska den för att behandlas vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före stämman, vilket i år betyder senast lördag den 7 april.

 

Kom gärna i god tid till mötet så undviker vi kö vid registreringen som startar kl. 09.00, då också kaffe och bullar serveras. Registreringen sker numera strikt efter reglerna. ”Regler för röstlängd och röstning vid stämman” bifogas kallelsen och finns även tillgängliga på hemsidan. Det är viktigt att ni som är flera ägare till en fastighet och behöver fullmakt(er) tar del av denna information i god tid.

 

Att notera är också våra gemensamma arbetsdagar 2018. Städdagen äger rum den 7 april och den obligatoriska röjningsdagen den 15 september, båda kl. 09.00-13.00. Närmare detaljer hittar man på hemsidan och på anslag vid postlådorna. Håll kontakt med din fogde om detaljer för ditt område.

 

Under verksamhetsåret ansvarar styrelsen för samfällighetens förvaltning och tillgångar. Genom hyres- eller arrendeavtal upplåter FS mark- eller vattenområden för t.ex. gästhamn, sjömack, Kustbevakningen, telemast, bryggor och parkeringsplatser. Vid Ålandsviken äger FS de tre gula paviljongerna och två bodar. Där finns också Kejsarbryggan med uthyrning av båtplatser. För eget bruk disponerar FS föreningsbod och förråd vid Sprängberget. De asfalterade vägarna från bron till färjeläget och Ångbåtsbryggan, trottoarer och busshållplatser utmed dessa samt själva Ångbåtsbryggan förvaltas av Trafikverket. 

 

Ledamöter i FS styrelse år 2017-2018

Håkan Bergman, ordförande                           Lotta Ryghammar, sekreterare     

Pia Gellerstedt, kassör                                   Anders Häggström, vägansvarig

Torbjörn Jansson, grönområdesansvarig            Patrik Lundberg, avtalsansvarig

Suppleanter i FS styrelse år 2017-2018   

Ulf Landin                                                     Magnus Tehler

FS adress mm.

Furusunds samfällighetsförening                     Organisationsnummer 717906-7363

Friluftsvägen                                                                   Plusgirokonto 553210-6               

760 19  FURUSUND

                

Kontaktuppgifter finns som ovan nämnts på hemsidan.

 

Vad har hänt under året?

Föreningsfrågor

Administration

FS köper fortsatt administrativa tjänster av Föreningshuset SEDAB, ett företag som specialiserat sig på att hjälpa föreningar med bl.a. medlemshantering och bokföring. Samarbetet fungerar mycket väl och avlastar den ideella arbetsbördan med mycket rutinartat arbete.

Praktiska sysslor

FS har årsvisa avtal med ett antal entreprenörer för köp av tjänster som kräver specialkunskap och ofta speciell utrustning. För vägunderhåll gäller det grusning, hyvling, sandning och saltning av våra grusvägar. För vinterunderhåll gäller det plogning och sandning. Minst en gång per år slås alla diken och vägrenar för att hållas fria. Genom avtal ombesörjs också slåttern av våra ängar.

FS har många områden som kräver skötsel under hela året. CJ Montagetjänst utför enligt avtal med FS gräsklippning, städning, snöröjning etc. på bl.a. gräsytorna vid Ålandsviken och båtuppdraget, Ryssängen samt övriga parkeringar, stigarna till Kvarn- och Ålandsberget, gångvägarna vid Hotell Dagmar, Karlabacken och stigen över Maren samt Friluftsbadet.

FS driver i egen regi parkeringen på Ryssängen med P-automat. Verksamheten fungerar väl och ger ett bra ekonomiskt utfall för FS. CJ Montagetjänst ansvarar också för drift av P-automaten, kontroll av P-avgifter och skötsel av vägskyltar på ön samt för kontroll och byte av lampor för vägbelysningen.

Vid fel kan man ringa Christer Jansson på 0706-17 30 10.

Flagga/vimpel på FS flaggstång vid Ångbåtsbryggan sköts av Anders Häggström.

 

Vägar

FS har de senaste åren investerat i årlig hyvling och grusning av de mest trafikerade vägarna, vilket har lett till att våra grusvägar håller mycket god standard. Dikesklippning utförs ett par veckor efter midsommar. På de belagda vägarna har dock behov av åtgärder identifierats. Dessa kommer att ses över efter de grävarbeten för fiberinstallation som för närvarande genomförs.

Efter enskilda initiativ till fiberinstallation även på den södra delen av ön har Bredbandsbolaget genomfört grävarbeten i våra gemensamma vägar. I samband med att Fagervikens samfällighetsförening grävde för kommunalt VA anlades fiberkabel på den norra delen av ön för många år sedan. Istället för att nyttja redan befintlig kabel i detta område har Bredbandsbolaget med stöd av den s.k. ledningsrätten även utfört grävarbeten på den norra sidan av ön. I egenskap av vägägare har det mot denna bakgrund ankommit på FS att genom styrelsen upprätthålla en dialog och sluta ett avtal med Bredbandsbolaget. Enligt avtalet ska vägarna återställas och besiktigas efter avslutat arbete. Styrelsen har genom samfällighetens medlemskap i Riksförbundet för enskilda vägar (REV) engagerat en konsult för särskild sakkunskap i processen.

År 2007 byttes all vägbelysning och vi övergick till en ny typ av energisnålare lampor. Lampornas teoretiska livslängd närmar sig sitt slut vilket märks genom att allt fler efterhand behöver bytas. Mot bakgrund av de tekniska utvecklingen undersöker styrelsen för närvarande än mer energisnål vägbelysning med LED-teknik. För ändamålet har två testlampor med vitare sken installerats. På hemsidan finns mer information om den alternativa vägbelysningen och möjligheterna att tycka till i frågan.

Styrelsen har vidare sett över behovet av och till FS köpt in nya vägnamnsskyltar som fått ersätta de uttjänta. För att minska trafiken till gästhamnen har FS tidigare införskaffat skyltar som redan vid nedfarten till Furusunds strandväg reserverar området för boende och varutransporter. Ytterligare en nyuppsatt vägskylt hänvisar till p-platsen nedanför Ålandsberget. En brokig blandning av skyltar om näringsverksamhet har intill gästhamnen fått ett enhetligt utseende för anpassning till den omkringliggande miljön.

I trafiksäkerhetshöjande syfte har styrelsen under året varit i kontakt med berörda aktörer angående såväl möjligheter till fartkamera som övergångsställen på Landsvägen. Trafikverket låter meddela att någon fartkamera inte är aktuell för Furusund de närmaste åren och att nästa översyn vad gäller behov av övergångsställen kommer att genomföras under 2018. Trafikverket har vidare stängt av Ångbåtsbryggan för biltrafik och avser att bygga om platsen. Styrelsen har yttrat att hänsyn bör tas till samtliga som nyttjar området och framhåller att platsen som helhet, inte bara bryggan, är i behov av upprustningsåtgärder.

 

Grönområden mm.

Skötsel och utveckling av våra gemensamma grönområden utgör en stor del av FS verksamhet. Ängar och mark som disponeras för olika ändamål sköts huvudsakligen genom avtal enligt ovan. Den större delen av arealen utgörs av skogsmark med olika karaktär. Enligt detaljplanen är nästan all denna mark avsatt som kvartersnära områden vilka avser grönområden för rekreation. För att få fälla träd på dessa områden krävs marklov från Norrtälje kommun. Ett villkor för marklov är att det finns en av Skogsstyrelsen godkänd grönområdesplan som utgör inriktningsdokument för markvården av våra gemensamma ytor på Furusund. Utifrån den plan Skogsstyrelsen på uppdrag av FS tagit fram och föreningsstämman beslutat om har FS ansökt om och beviljats marklov från kommunen. Planen definierar 23 områden på ön som där kallas avdelningar. För varje sådan avdelning finns en beskrivning av naturen och ett mål för avdelningens skötsel och utveckling. Om Furusunds grönområdesplan kan man läsa på hemsidan.

Basen i markvården är fogdeorganisationen. Våra fogdar leder hedersamt arbetet inom varsitt område. Styrelsen vill understryka vikten av nära kontakter mellan fogdarna och övriga medlemmar. Alla fogdarnas kontaktuppgifter finns på hemsidan. Inför vårens och höstens gemensamma arbetsdagar samlas styrelserepresentanter och samtliga områdesfogdar för ömsesidig lägesrapportering, om åtgärdsbehov mm.

Mot bakgrund av anmälningar om åverkan på FS gemensamma ytor påminner styrelsen om att fastighetsägare som önskar vidta åtgärder på föreningens samfällda mark och vatten skriftligen (via e-post eller brev) ska ställa förfrågan till styrelsen. Det kan t.ex. avse trädfällning eller anläggande av brygga på FS mark- och vattenområde. Önskemålet ska behandlas i styrelsen som skriftligen (via e-post eller brev) ska besvara fastighetsägarens förfrågan.

 

Markvård

Markvårdsarbetet har under året fortgått i nära samarbete med våra entreprenörer och områdesfogdar. Tidigare utförda röjningar följs upp och utvärderas. Under hösten 2017 har det under några veckor med utgångspunkt i grönområdesplanen röjts inom ett antal prioriterade områden, varav vissa utgör flerårsprojekt. Ett kompletterande arbete har gjorts i ett område intill vändplanen på Nordkapsvägen. Gallring har vidare utförts i ett område mellan Varvsvägen och Repslagarbanan samt på den igenvuxna åkerlappen mellan Ekuddsvägen och Landsvägen. Röjningsinsatser har också gjorts utmed ängen mellan handelsträdgården och Fagerviken mot Myrudden. I Monte Belloskogens minst känsliga del har den första etappen av gallringsarbetet inletts, enligt stämmobeslut 2017. Som brukligt placeras trädrester på Sprängberget och stockar vid färjeläget för försäljning.

Föreningsstämman beslutade 2017, i enlighet med en medlemsmotion, att området intill fotbollsplanen skulle snyggas upp. Arbetet med röjning och dikning på platsen är påbörjat utifrån stämmans beslut.

Vattenfall har under hösten utfört skyddsarbeten kring ledningsstolparna. Observera att FS sköter kontakterna med Vattenfall avseende gallring av ledningsnära träd som står på samfällighetens mark. Träd som står på enskild fastighetsägares mark handhas av respektive ägare.

I likhet med tidigare år har FS under hösten i samband med den gemensamma röjningsdagen samlat in medlemmarnas sly- och trädrester till Sprängberget där det senare flisas och blir till miljövänligt bränsle. Servicen uppskattas mycket av medlemmarna som själva till stor del slipper transportera eller elda avfallet. Efter försäljning samt avdrag för transporter och flisning utgör förfarandet också en inkomst för FS.

Fårhagen på Ekudden har kompletterats med ett stängsel som utestänger fåren från stigarna till båtbryggorna i Källviken. Under sommaren har sedan sex tackor vistats på Ekudden. Sex får har samtidigt växelvis betat på Kvarnberget och i hagen nedanför Herrgårdsvillan. Antalet betesdjur är liksom tidigare mycket begränsat, men styrelsen arbetar för fortsatt fårbete.

Maren

Projektet för att undersöka och förbättra genomströmningen till och från Maren, den uppgrundade havsviken innanför Furusunds strandväg, fortgår. Målen är att utföra vegetationsrensning, åtgärda sluttningarna och räckena vid bron samt undersöka möjliga åtgärder i områdets norra delar. Vid ett möte med Sportfiskarna framkom att Maren har goda förutsättningar i nuvarande skick, förutom att vassen vid utloppet kontinuerligt måste rensas. Under våren 2018 planeras renoveringen av bron och dess sluttningar påbörjas. Sammanhållande för projektet är Anders Häggström. I projektet ingår även Sten Söderlund, Håkan Bergman och områdesfogde Ola Lundman.

Bryggor

Stämman beslutade 2016 enligt förelagd motion att uppdra åt styrelsen att återupprätta en badbrygga vid Märtas äng. Efter yttranden med synpunkter, från fastighetsägarna med angränsande tomter, på FS ansökan till länsstyrelsen om tillstånd för vattenverksamhet, lämnade FS till länsstyrelsen en skrivelse med förtydligande argument i december. I februari 2017 beslutade länsstyrelsen att FS för vattenverksamheten skulle söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Styrelsen beslutade vid tidpunkten, förutom att tills vidare snygga till området och införskaffa en sittplats, att överklaga länsstyrelsens beslut. Föreningsstämman beslutade 2017 att FS direkt skulle ansöka om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen i händelse av avslag på överklagan. Mark- och miljödomstolen avslog FS överklagande i dom 2017-10-31. Som huvudsakligt skäl för detta anförde domstolen att FS inte ensamt har rådighet över det vattenområde som berörs av den anmälda verksamheten och att frågan om rådighet därför kräver närmare utredning. Sedan styrelsen underställt Riksförbundet för enskilda vägar (REV) frågan har lantmätaren Per Nilsson vid REV efter närmare studier av mark- och vattenförhållandena på platsen kommit fram till att FS sannolikt inte har något vattenområde alls vid Märtas äng. Ärendet kommer att hanteras på årets föreningsstämma.

Styrelsen fortsätter arbetet med inventering och katalogisering av öns samtliga bryggor, vilket sker utifrån nuvarande struktur. Syftet är, för att klargöra förvaltarförhållanden och främja likabehandling, att utveckla en tydlig systematik kring FS hantering av bryggor på vår gemensamma mark. Bryggorna är inte att jämställa med privat mark, men styrelsen vill återigen framhålla vikten av ömsesidig respekt. Den som har en brygga på sådan mark ombeds att till styrelsen rapportera läge, namn och fastighetsnummer. Bryggorna medför ett ansvar för allmän säkerhet och alla bryggor på FS mark- och vattenytor ska markeras med nummer på förvaltande fastighet. Styrelsen kommer för ändamålet att på årets stämma tillhandahålla en pärm med bilder av öns bryggor där närvarande medlemmar kan fylla i sina uppgifter.

 

Övrigt

  • Efter att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) hösten 2016 meddelade att återvinningsstationen på Furusund skulle stängas har styrelsen fortsatt dialogen med berörda aktörer för att utreda eventuella alternativ. Kommunen har meddelat att något intresse inte finns och hänvisat till FTI. Så långt har styrelsen inte funnit någon alternativ lösning i kontakterna med företaget.
  • Vad gäller kommunens toaletter och soptunnor i Ålandsviken har styrelsen vid flera tillfällen varit i kontakt med kommunföreträdare, som också besökt platsen, om den undermåliga skötseln. Så långt har kommunen inte åtgärdat problemen.
  • Styrelsen har under året undersökt möjligheterna att införskaffa en hjärtstartare på ön och lämpliga platser för en sådan. BRF Ångbåtsbryggan har för ändamålet erbjudit FS tillgång till sitt trapphus.
  • Sittplatserna i Ålandsviken vid boulebanan är mycket uppskattade. Ytterligare platser har införskaffats.
  • FS badflotte vid Myrudden hade inför sommaren 2017 gjort sitt. En ny flotte har köpts in.
  • Arrendeavtalet för teleförrådet (tidigare brandboden) vid Ålandsviken upphör eftersom arrendatorn sagt upp det från årsskiftet. Styrelsen har satt upp en skylt om möjlighet att hyra byggnaden på fasaden samt undersöker vidare användning av byggnaden och möjliga intressenter.

Viltvård

Föreningsstämman beslutade 2016 om en viltvårdsplan för Furusund. Orsaken till att det ska bedrivas viltvård på FS mark är det ansvar som åligger markägaren enligt lagstiftning. Detta ansvar innebär att allt vilt ska vårdas i syfte att bevara arter och främja en lämplig utveckling av viltstammarna. I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd samt att anpassa jakten efter tillgång på vilt. Viltvårdsplanen för Furusund syftar till att på FS markinnehav möjliggöra en livskraftig fauna i balans med en ö präglad av biologisk mångfald som hyser plats för en stor variation av arter och individer.

Styrelsen införskaffade till våren 2017 ett stort antal fågelholkar i olika storlekar, för såväl sjöfåglar som småfåglar. Fogdar och andra medlemmar har bidragit i arbetet med att sätta upp holkar runt om ön på strategiska platser, vilket blivit mycket uppskattat av våra fåglar.

Styrelsen har under året följt området genom kontinuerliga kontakter med viltvårdaren, Göran Lindholm. En sammantagen uppföljning visar på att rådjursstammen för närvarande befinner sig på en rimlig nivå. Några rävar uppges ha fångats i fällor under året. Vidare har spår och spillning av vildsvin observerats vid några tidpunkter. Vid ett tillfälle har en varg iakttagits på ön. FS medlemmar ombeds kontakta Göran angående skadade djur och vid problem med t.ex. grävlingar. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 

Fiskevård

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), institutionen för akvatiska resurser, genomförde liksom 2016 under en vecka 2017 övervakning av fisk runt Furusund. Provfiske sker genom standardiserad metodik för att möjliggöra uppföljning av fiskbeståndets förändring över tid och en jämförelse mellan olika områden. Nätförbudet under våren är fortsatt borttaget ur fiskebestämmelserna.

Furusund 2018-02-20        

Styrelsen genom Lotta Ryghammar, sekreterare