Vår hemsida
www.furusund.se genomgår just nu en omarbetning och samtliga föreningar har getts möjlighet att komma med förslag/synpunkter på dess utformning. Senare i höst räknar vi med att hemsidan skall vara helt uppdaterad.

Våra belagda vägar ska få ny beläggning och arbetet beräknas starta v. 34. Detta kommer att begränsa framkomligheten på vägarna något. Arbetet beräknas ta ca en vecka.

Kantskärning och dikesklippning har utförts under sommaren. Vägverket har gjort nytt dike på norra sidan av landsvägen och även Källarbacken och vid Ålandsviken. I höst får vi se om detta är tillräckligt för att undvika översvämning eller om andra lösningar krävs.

Ångbåtsbryggan, med intilliggande område, kommer att renoveras under hösten och beräknas vara klar våren 2020.

Märtas än . Handläggningen av lantmäteriförrättningen har påbörjats. Den handläggande lantmätaren har fått in ny information genom köpekontrakt daterat 13 november 1907 att fastigheten 2:11 har vattenområde. Styrelsen anser att en årsstämma bör få ta ställning innan lantmäteriförrättningen fortsätter. Styrelsen har därför begärt, och beviljats, en vilandeförklaring av lantmäteriförrättningen till dess nästa årsstämma hållits. Vid en fortsättning debiteras en aviseringskostnad av 1000 kr för varje fastighet i samfällighetsföreningen (247 000 kr).
Sedan tillkommer utredningskostnader till okänt belopp. Hittills har lantmäteriet debiterat 19 650 kr.

Våra grönområden.
Under sommaren har inga arbeten utförts i skogen med hänsyn till
människor och natur. Undantag har gjorts för enstaka ”riskträd”. Vassängarna och stigarna på Ekudden har slagits samt vass utanför Maren och vissa delar av Ekudden. Ett mindre område har stängslats av för försök med plantering av ek. Efter sommaren fortsätter arbetet med röjning efter stormen Alfrida. Speciellt i områdena Eknöströmmen, Montebello skogen samt Nordkap. Den 7 september träffas alla fogdar för att planera fortsatta insatser utifrån vår Grönområdesplan. Om du har speciella synpunkter
kontakta din fogde. Vid mötet kommer vi också planera arbetet för den obligatoriska röjningsdagen den 14 september. Efter detta datum kan alla fastighetsägare lägga ut ris för avhämtning.
Senast datum meddelas senare.

Vi önskar alla en fortsatt skön sensommar!
FS Styrelse