Nyhetsbrev, augusti 2021

Då är det dags för information och påminnelser igen!

 • Under sommaren har en del husbilar parkerat på FS Parkeringsplatser under nattetid och det finns en oro att detta ska sprida sig via sociala medier så att fler väljer att utnyttja parkeringarna som camping. Vi kommer till nästa säsong följa upp detta noggrant
 • Vi kommer att införa p-skiva vid de parkeringar som tillåter 2 timmars fri parkering.
 • Styrelsen har beslutat att göra en inventering av öns bodar på FS mark för att utreda vem som äger dessa. Det kommer inte att ske några nybyggnationer av bodar på föreningens mark.
 • Styrelsen fortsätter utreda frågorna kring användningen av bryggor på FS mark och vatten för att kunna göra en sammanställning för presentation vid nästa årsstämma. Vi vill återigen påminna om att alla bryggor skall märkas upp med fastighetsbeteckning. Detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt att vi vet vem som ansvarar för vilken brygga.
 • Trafikverket kontaktas angående ångbåtsbryggan för att få till en överenskommelse som fungerar för samtliga parter.
 • Det röda spåret inventeras och nya markeringar kommer att sättas upp så att det blir ännu tydligare att följa spåret.
 • Nya elledningar har monterats på Duvkällevägen. Nu fungerar belysningen som den ska igen.
 • Eftersom Furusund har många besökare kommer vi att kontakta kommunen angående toaletterna vid färjelägret som i dagsläget är avstängda. Vi kan se att ett behov finns för att ha dessa tillgängliga.
 • Våra vägar ser fortsatt väldigt bra ut. De håller bättre om vi alla håller till rådande hastighetsbegränsning.
 • Under hösten kommer halva Märtas äng plöjas upp för att kunna plantera ängsblommor för att locka till oss fler bin och fjärilar.
 • Sly och gräs längs stigarna vid Ekudden har slagits för bättre framkomlighet, några riskträd har identifierats vid Nordkap samt Ryssängen. Dessa kommer att tas ned.
 • En del sly har tagits ner vid Rådjursövergången vid landsvägen (skarpa kurvan) för att underlätta sikt.
 • Vass kommer bara klippas i Maren i år.
 • Ytterligare en ek för plantering är under planering.
 • En skabbräv har avlivats under sommaren.
 • Den 18/9 mellan kl. 09.00-13.00 är det dags för höstens röjningsdag som kommer att vara frivillig p g a fortsatta rekommendationer för Covid-19. Vi hoppas naturligtvis att många ändå väljer att komma och hjälpa till. Fogden för ditt område informerar om vad som skall göras hos er.
 • I samband med röjningsdagen kommer sly/grenar från samfällighetens mark att läggas ut vid vägkanten och hämtas upp för att flisas. Som tidigare går det bra att även lägga ut grenar/sly från den egna tomten mellan den 16 september fram till 31 oktober. Om du har stora mängder flisbart material går det bra att lägga det vid Sprängberget (uppfart till TV-masten).

  OBS!!  Längderna skall vara minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm.  OBS!!

Vi vill även påminna, för vår säkerhet och framkomlighet, att häckar eller annan växtlighet hålls innanför tomtgräns. Läs mer om det här.

Vi önskar alla en riktigt härlig september!
FS Styrelse