HÖSTENS RÖJNINGSDAG gick bra trots tvivelaktigt väder. Tack för din/er insats.

Har du/ni ytterligare frågor om arbetet inom ert fogdeområde, kontakta din fogde som svarar för planeringen av arbetet utifrån gällande grönområdesplan. Eventuella önskemål om trädfällning delges fogden som samråder med styrelsen utifrån gällande grönområdesplan. Respektera fattade beslut.

Avfall från samfällighetens mark som, under röjningsdagen, samlas in läggs i högar i närheten av arbetsstället. Undvik långa sidotransporter. Det blir några fler högar men underlättar arbetet. Vi ska inte klippa ner slyet i korta bitar. Längderna skall vara minst 2 m med en grovlek på 2-3 cm. Låt gärna rotändan alltid ligga i samma riktning i högen. Alla sly-och trärester tas till Sprängberget för flisning.

Trädrester och grenar från den egna fastigheten kan lämnas vid tomtgräns men inte tunt sly eller löv.

OBS! Parkslide får under inga som helst omständigheter läggas bland avfall/sly.
Här kan du läsa mer om arten och hur man bör hantera parkslide.

FLIS Vid uppfarten till Sprängberget ligger en hög med flis. FS medlemmar kan här hämta flis.

VÄGTRUMMOR Diken växer igen snabbt och det blir lätt stopp i vägtrummor. Du som har en vägtrumma i anslutning till din infart bör rensa den nu i höst och se till att den är fri från växtlighet och eventuellt skräp. Läs mer här.