Furusunds samfällighetsförening (FS) skall verka för en trygg trafikmiljö och säker framkomlighet till fots eller med fordon oavsett årstid och väder, till rimliga kostnader på lång sikt.


Väg- och belysningsansvarig

Sverker Engqvist
Mobiltel: 0705-501029
sverker.engqvist@gmail.com

Felanmälan av vägbelysningen
Kontakta Christer Jansson Allservice, Telefon 0706 173010,
E-post christer@cj-allservice.se
Ange gärna stolpnummer. 

Allmänt om våra vägar
FS har 25 vägar med ca 9 km längd och med 75 st belysningsstolpar. Skötsel och underhåll av vägarna är föreningens viktigaste uppgift. På vintern plogas och sandas vägarna vid behov. Sandningen utförs om möjligt på vägens ena sida så att det går att åka spark eller skidor på andra sidan. I samband med tjällossningen kan styrelsen besluta om ett begränsat axeltryck på 4 ton på utvalda vägar. Skyltar om detta finns då uppsatta vid alla infarter från Landsvägen. Styrelsen gör varje år besiktning av vägar, diken, vägtrummor och vägbanans kondition, vilket resulterar i en åtgärdslista på arbeten som behöver utföras för det långsiktiga underhållet. Grusning och sladdning av grusvägarna görs vid behov. Inför sommaren saltas dessa för att minska dammet. Alla medlemmar ansvarar för att infarten till fastigheterna inte stänger av flödet i diken och vägtrummor. Mer om detta: Läs här.

Slitaget på grusvägarna är hårt och mycket beroende av hur vi kör. Respektera hastighetsskyltarna med 30 km/tim (20 på Furusunds strandväg) så ökar trivseln och kostnaderna minskar. Farthinder läggs ut vid behov på Furusunds strandväg. Utnyttja gärna hela grusvägens bredd och undvik att köra i ”potthålen”, framför allt när vägbanorna är blöta och mjuka, då håller vägarna bättre och bilen hålls renare. 

Fastighetsägarens ansvar för häckar och träd.
Det finns många korsande vägar på Furusund. Om du tar ansvar för att dina häckar och träd inte skymmer sikten eller växer in utanför tomten så bidrar du till en säkrare och tryggare miljö på Furusund. Läs här.