Furusunds samfällighetsförening (FS) uppgift är att förvalta samfällighetens gemensamma tillgångar, i enlighet med den ändamålsbeskrivning som upprättades i samband med bildandet av Furusund ga:1 år 2002, stadgar och gällande lagar och bestämmelser.

FS är bildad enligt ”Lagen om förvaltning av samfälligheter” för att förvalta mark, vatten och gemensamma anläggningar för fastighetsägarna på Furusund. Det finns idag 245 fastigheter och för dessa är medlemskap i FS obligatoriskt. Den 16 juli 1955 bildades Furusunds Vägförening vid en förrättning i Hammerska Ladan. Efter en ny förrättning, antogs på årsstämman den 12 maj år 2002, nya stadgar och föreningens namn ändrades till Furusunds samfällighetsförening. En revidering av stadgarna till sin nuvarande lydelse skedde år 2012. 
 Furusund har en areal på 128 ha (1 280 000 m²) varav ca 50 ha utgör grönområden. Genom ett unikt gåvobrev från dåvarande ägaren till Furusund, Gustav Algård, fick Vägföreningen år 1966 överta samtliga grönområden, vägar med belysning, bryggor, brunnar, hus och vattenområden.  Styrelsen ansvarar, på uppdrag av medlemmarna, i enlighet med föreningens stadgar och årsstämmans beslut, för skötsel och underhåll av föreningens tillgångar. Det finns drygt 9 km vägar där FS svarar för sommar-vinterunderhåll, belysning och uppsättning och underhåll av vägmärken. På Ryssängen har FS ca 100 p-platser för lång- eller korttidsuthyrning via p-automat. Genom ett 35-tal hyres- eller arrendeavtal upplåter FS mark- eller vattenområden för exempelvis: Gästhamn, Sjömack, Kustbevakning, telemast, bryggor, p-platser samt flera fritidshus. Vidare hyr FS ut de tre paviljongerna vid gästhamnen och båtplatser vid Kejsarbryggan. Byalaget disponerar marken kring fotbollsplan vid Förängen och flera bryggföreningar disponerar mark och vatten för sina brygganläggningar. För eget bruk har FS en kontorsbarack och ett förråd vid Sprängberget.

De asfalterade vägarna från Furusundsbron till färjeläget och Ångbåtsbryggan liksom trottoarer och busshållplatser utmed dessa förvaltas av Trafikverket.