FS skall vårda och utveckla Furusunds varierande naturtyper och kulturlandskap samt underhålla promenadstigar, badplatser m.m. för medlemmarnas rekreation och biologiska mångfald.

Genom jordbruk med djurhållning skapades det kulturlandskap som gav karaktären åt Furusunds grönområden. De naturliga förutsättningarna och variationen i hur olika marker användes gav upphov till markområden med sinsemellan varierande natur och flora. Exempel på sådana markområden är strandallmänningarna på norra Furusund, Monte Bello, Myrudden, Ekudden, Kvarnberget, Ålandsberget, Storängen, Förängen och Friluftsbadet. Naturen tar snabbt tillbaka terrängen och för att återställa och bevara miljön måste vi nu själva svara för arbetet.

För genomförandet finns en organisation av 15 kvartersfogdar med ansvar för var sitt område. Mycket arbete utförs vid den obligatoriska röjningsdagen på hösten och städdagen på våren. Utan allt idéellt arbete som utförs enskilt eller organiserat under hela året skulle det inte fungera. Indelningen i fogdeområden sågs under år 2013 över så att antalet ingående fastigheter står i proportion till det arbete som behöver utföras. 

Karta över indelning i fogdeområden, 2016.
Kontaktuppgifter till fogdarna

På ängarna, från landsvägen förbi Handelsträdgården ner till Fagerviken, liksom den lilla ängen vid Ekuddsbadet och ängen vid landsvägen mitt emot Maren, bedrivs växelbruk med vete några år och därefter vall. Det behöver med jämna mellanrum göras med alla öns ängar för att bevara karaktären och förhindra igenväxning. Den som önskar hålla djur på föreningens mark är välkomna att kontakta någon i styrelsen så kan detta ordnas. Under några år var det hästar och får på ängarna utmed Ekuddsvägen. Nu finns under perioder får på Kvarnberget, Ekbacken och sedan år 2014 på Ekudden.

Under hösten och vintern år 2005 genomfördes en omfattande röjning av ängarna med hjälp av Skogsstyrelsen och frivilliga på Furusund. Det var allt svårare att komma ut till kanterna med traktorn för att slå gräset eller plöja. Om vi inte rensar från sly och utväxande grenar med jämna mellanrum kommer ängarna snabbt att växa igen. Även våra löv- och barrskogar behöver en omvårdnad för att utvecklas. Vissa områden sköts regelbundet, andra får växa ganska fritt. Trädfällning utanför den egna tomten är inte tillåten. Om du önskar få bort träd som står på föreningens mark skall du kontakta styrelsen direkt eller genom din fogde. Stämman beslutade 2014 att endast styrelsen, eller den styrelsen befullmäktigat för detta, har rätt att bevilja trädfällning på FS mark på Furusund. Då brott mot denna bestämmelse har skett vid upprepade tillfällen har stämman beslutat att styrelsen får göra polisanmälan om andra åtgärder inte räcker.

Under år 2015 lät föreningen Skogsstyrelsen inventera alla skogsmarker på Furusund. Den resulterade i en grönområdesplan med uppdelning i 23 avgränsade områden och ersatte tidigare skogsvårdsplan från 2005. Den nya planen fastställdes på stämman 2016 och ligger därefter till grund för skötseln av våra marker. För större röjningar anlitar FS en certifierad entreprenör. Vid de två möten som äger rum vår och höst med fogdarna gör vi gemensamt en plan för vad som ska utföras med hjälp av vår entreprenör.

Grönområdesplan 2015
Karta 2015

Tillägg antagen 2017
Karta tillägg (Montebello)

Viltvård

Vi har också ett rikt djurliv på Furusund som skall ges goda förutsättningar att utvecklas. Viltvårdsplanen för Furusund antogs av stämman år 2016. Göran Lindholm är adjungerad till styrelsen som viltvårdare. Rådjuren ser vi nästan varje gång vi rör oss på Furusund. Våra rådjur uppskattas av många men andra tycker nog att deras matvanor kunde vara lite mindre exklusiva.

Antalet rådjur ökar naturligt och genom invandring från land. Stammen behöver därför hållas på en rimlig nivå. Göran och styrelsen samråder om detta. Ett antal djur dödas eller skadas dessutom varje år genom biltrafiken. De skadade djuren måste spåras upp och tas om hand för att undvika onödigt lidande. Göran sköter också detta arbete inom föreningen. Bland mer tillfälliga gäster har de senaste åren rapporterats både älg, lo, vildsvin och till och med varg. Har du problem med att grävlingar underminerar grunden så bör du också kontakta Göran för råd.

Viltvårdsplan för FS

Kontaktuppgifter till Furusunds viltvårdare.
Kontakta Furusunds viltvårdare angående skadade djur, vid problem med t.ex. grävling, och vad gäller frågor om viltvård i allmämhet.  

Viltvårdare: Göran Lindholm Tel 070-680 16 90 (Om Göran inte kan svara går det bra att skicka SMS). 

Om du råkar ut för en viltolycka skall du enligt lagen anmäla detta till polisen. Läs mer om detta här.

Organisation och arbetssätt

Styrelsen arbetar nära och i dialog med områdesfogdarna (15 stycken). Fogdarna i sin tur stämmer av med fastighetsägarna i sitt geografiska område om hur man vill utveckla och sköta sitt grönområde.

Fogdarna har varit delaktiga i framtagandet av den nya Grönområdesplanen som gäller från 2016.

Styrelserepresentanter:
Ulf Tapper
Martin Gellerstedt