FS styrelse fick i uppdrag, av årsstämman 2022, att inventera öns brunnar. Det är gjort och tre av dem håller vatten men av olika kvalitet.

Status vid inventeringen 2022:
1 Brunnen på Abborrstigen
Brunnsvattnet innehåller bly, över gränsvärdet för vad som kan rekommenderas. Det är ej tjänligt som dricksvatten och ej heller för matlagning. Djup 68 meter.
2 Brunnen på Ester Grönblads väg
Även den innehåller en viss mängd bly, över gränsvärdet, men även kolibakterier.
Vattnet ska ej drickas eller användas för matlagning.
3 Brunnen på Ekuddsvägen
Bra vatten, mineralrikt, (kalk, järn, mm.) Det ser en aning grumligt ut men är drickbart.
Det finns något lite salt i vattnet.
Ingen av brunnarna har renoverats eller spolats under senare tid.

Vid årsstämman 2023 fick styrelsen i uppdrag att renovera en brunn för att sedan utvärdera utfallet. Arbetet med att renovera brunn 1 på Abborrstigen har pågått en tid och nu är det klart.

Brunnen är spolad, rengjord och pumpen är renoverad. Under april månad togs vattenprover och resultatet av analyserna finner du här.
Av 33 prover som tagits har alla fått bedömningen: ”Tjänligt vatten”. 
Ett prov fick en anmärkning och orsaken är:
Detta …”indikerar förorening från vatten eller jord som inte är av fekalt ursprung. Det höga bakterieantalet kan bero på dålig omsättning, nyanläggning, ytvattenläckage eller nyligen utförda arbeten.” 
Brunnen har tjänligt vatten! 
Vid årets stämma ska ett nytt beslut tas om de två återstående brunnarna.


Hälsar
FS Styrelse