Furusunds samfällighetsförening

E-postadress: fs.styrelse@gmail.com 
Brev går även att lägga i FS brevlåda på Friluftsvägen
FS konto: Plusgiro 4805001-7.