Antagna av styrelsen 2019

Alla medlemmar i Furusunds samfällighetsförening äger automatiskt rätt till att utnyttja de vatten som ingår i Fiskevårdsområdet enligt följande regler:

Nätfiske är förbjudet under lektiden mellan 15 april till 15 juni.
(Undantaget är fiske med strömmingsnät och strömmingsskötar.)

Näthögst 120 meter med minsta nätstolpe 50 mm
Skötarhögst 180 m
Långrev    högst sex st med vardera max 100 krokar
Ryssjorhögst sex st med en armlängd av max 10 meter och två strutar per redskap
Burar högst sex st ( med burar avses även tinor, mjärdar och liknande redskap )

Redskap som sätts i anslutning till land skall läggas rakt ut från land, inte längs med! Utanför tomt är fiske ej tillåtet närmare land än 60 m.

Överseglingsbara redskap ska märkas med fiskekula (eller dunk) i vardera änden och de ska ha en diameter av minst 15 cm. Fiskekulorna (eller dunkarna) ska vara röda, orangea, gula eller vita och de ska alla märkas med namn, adress, och telefonnummer. De skall även märkas med ”ER” (enskild rätt) vid fiske på fiskevårdsområdet. Linan som kulan är fäst med ska vara av sjunkande typ.

Ytstående redskap ska märkas med en vakare som är minst 1,2 meter hög och får inte vara röd eller grön. Den ska ha ett toppklot med diametern om minst 25 cm och vara försedd med reflex. Inte heller klotet får vara rött eller grönt. Linan som vakaren är fäst med ska vara av sjunkande typ.

Gällande mått för fångst (från Havs- och vattenmyndigheten)
All fisk som inte uppfyller nedanstående mått får ej landas och skall genast släppas ut i vattnet, vare sig den är död, skadad eller levande.

Laxmin. 60 cm
Öringmin. 50 cm
Gäddamin. 40 cm
Gösmin. 40 cm
Torskmin. 38 cm
Piggvarmin. 30 cm

Fiske av ål är förbjudet från och med 2007.