Fagervikens samfällighetsförening bildades 20 mars, 2007 enligt lagen om förvaltning av samfälligheter för att förvalta gemensamma anläggningar, i vårt fall lika med vatten och avlopp för fastighetsägare på norra Furusund. Gällande stadgar fastställdes i samband med bildandet av samfällighetsföreningen.

Medlemskapet är frivilligt. Det finns totalt cirka 100 fastigheter på norra Furusund varav i nuläget 84 stycken är medlemmar. Samfällighetsföreningens strävan är att alla fastigheter ska vara anslutna. Därmed ska enskilda fastigheter få tillgång till en trygg och kvalitativ vatten- och avloppslösning året runt. Dessutom erhålls för alla, både boende och besökare, en mer miljövänlig lösning.

Syftet med samfällighetsförening är att tillhandahålla kommunalt vatten och avlopp till boende på norra Furusund. Ansvaret täcker de vatten- och avloppsledningar som finns på mark som ägs av Furusunds samfällighetsförening.

Vatten och Avlopp

Föreningen

Nya medlemmar

Vi strävar efter att alla fastighetsägare på norra Furusund ska vara anslutna till det kommunala VA-nätet. Du som ännu inte är medlem i vår Fagervikens samfällighetsförening, är välkommen att kontakta någon i styrelsen för att få information och inträdesblankett.